آموزش کاشت سبزیجات و صیفیجات و معرفی نیاز اکولوژیکی تاریخ و فواصل کاشت میزان بذر مصرفی در هکتار-کاشت داشت و برداشت سبزیجات و صیفی جات

بذر اسفناج - اسفناچ-اسفناج

اسفناج

اسفناج اسفناج گیاهی است یکساله و روز بلند که پس از سبز شدن تولید برگهای طوقه ای میکند.به این ترتیب در یک سطح اطراف ساقه کوتاهی به طول چند میلی متر نزدیک به سطح خاک قرار میگیرند.امروزه ۲ واریته از این گیاه کشت می شود. ۱- اسفناج بذر خاردار ۲- اسفناج بذر صاف ارقامی که…